STREFA RODZICA

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Szkółki, prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami.
Warunkiem przyjęcia dziecka jest wypełniona i podpisana Deklaracja. Prosimy o pobranie, wypełnienie, podpisanie oraz przekazanie deklaracji w siedzibie Szkółki uprawnionemu Trenerowi.

Dane do przelewu:

Santander
NR KONTA: 40 1090 2590 0000 0001 3491 0951

KS PCIMIANKA – SZKÓŁKA PIŁKARSKA Adres: 1302 Pcim 32-432
W tytule: Imię i nazwisko dziecka, kategoria wiekowa oraz miesiąc za który dokonujemy opłaty

Pobierz deklarację w DOC
Pobierz deklarację w PDF

POSTAWY RODZICÓW ZAWODNIKÓW WOBEC SPORTU

 

        Uczestnictwo dziecka w sporcie daje mu dużo zarówno fizycznych, jak i psychicznych profitów. Są nimi min. zdobywanie nowych umiejętności oraz zwiększanie swojej sprawności, jak również kształtowanie samodyscypliny, pewności siebie, umiejętności przywódczych.

Sport dla małych uczestników jest też aktywnością, dzięki której zyskują nowych przyjaciół, a ponadto, gdy rodzice prawidłowo postrzegają zainteresowanie pociechy, sport może zbliżyć członków rodziny i wzmocnić ich więzi. Niestety, rodzice mogą równie dobrze, poprzez swoje nieprawidłowe zachowanie, zniszczyć pozytywne doświadczenia pociechy, co do sportu. Rodzice muszą pamiętać, że powodem dla którego dzieci grają w piłkę nożną jest ZABAWA..

13417687_572707852908058_5320440803634276487_n-5

RODZICE ZAINTERESOWANI SPORTEM DZIECKA

        Niektórzy rodzice wykazują brak zainteresowania daną dyscypliną, że zaczyna to martwić ich pociechę. Każde dziecko przede wszystkim w rodzinie szuka aprobaty swojej aktywności, a także wsparcia w trudnych sytuacjach. Gdy rodzic nie chwali dziecka po wygranym meczu oraz gdy nie pociesza go po porażce albo, co gorsza, w ogóle nie pojawia się na zawodach, maluch czuje się osamotniony, gdyż nie ma przy sobie bliskich mu osób, z którymi może dzielić swe radości i smutki. Może to doprowadzić do spadku motywacji, a nawet do wycofania się ze sportu.

RODZICE KRYTYCZNI

        Cześć rodziców zaczynają traktować życie dzieci jak swoje własne, stawiając im wygórowane wymagania oraz nie dopuszczając do żadnych porażek. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, kiedy rodzic sam uprawiał kiedyś daną dyscyplinę i teraz oczekuje, że pociecha odniesie sukces, jakiego jemu samemu nie udało się osiągnąć. Tacy rodzice, chcąc urzeczywistnić poprzez dziecko własne marzenia, zmuszają je do ciężkich treningów, wywierają na nie ogromną presję i strofują za każde najmniejsze potknięcie, nigdy nie są zadowoleni z jego osiągnięć. Zbyt silny nacisk działa jednak odwrotnie, gdyż tylko potęguje lęk i obawę przed współzawodnictwem.

Krytyczny stosunek rodziców do dziecka charakteryzuje autorytarny styl wychowawczy oraz postawa nadmiernie wymagająca. Skutkiem tego może być przenoszenie przez dziecko agresji na rówieśników, szczególnie tych słabszych.

RODZICE „KRZYKACZE” !!!

Taki rodzic (w przeciwieństwie do niezainteresowanego) uczęszcza na wszelkie mecze, w których uczestniczy jego dziecko, i do tego stopnia angażuje się w grę, że zaczyna atakować z trybun wszystkich uczestników imprezy (a więc zarówno zawodników, jak i trenera czy sędziego), wykrzykując swe niezadowolenie. Sprawia tym przykrość swojemu dziecku i przynosi mu wstyd przed resztą drużyny. Przesadne emocjonowanie się zawodami nie tylko denerwuje innych, ale wprowadza zamęt i uczy dzieci niesportowych zachowań. Jeśli rodzic okazuje swoje niezadowolenie wobec dzieci z drużyny przeciwnej, działa to jak pozytywne wzmocnienie dla agresji pociechy wobec nich. Jeżeli rodzic często traci nad sobą kontrolę, to jego dziecko również może się wykazać ograniczoną samodyscypliną oraz skłonnością do wybuchów złości.
Rodzice z tej grupy, podobnie jak z poprzedniej, reprezentują autokratyczny styl wychowania, tym razem charakteryzuje ich postawa nadmiernie chroniąca. Takie zachowanie wywołuje w dziecku zarozumialstwo i zuchwalstwo, staje się ono egoistyczne i często się awanturuje. Agresja, której nauczyło się od ojca lub matki, sprawia, że próbuje wszystko osiągać krzykiem i przemocą. Może również czuć się przytłoczone nadmiernym angażowaniem się rodzica w jego sprawy, co uczy bezradności i niesamodzielności.

RODZICE „TRENERZY LINIOWI”

Niektórzy rodzice zapominają się w trakcie zawodów, kto jest trenerem i sami próbują instruować dzieci, jak powinny grać. Taka „pomoc” wykrzykiwana z trybun wprowadza zamieszanie, gdyż dziecko ma dylemat kogo słuchać, czy trenera, czy własnego ojca lub matki. Dodatkowy problem pojawia się wtedy, gdy instrukcje podawane przez rodzica są sprzeczne z udzielanymi przez trenera.

Może to powodować zamęt i niepewność dzieci, która wskazówka jest prawidłowa i według której należy działać. Sytuacja taka jest trudna także dla trenera, który dbając o dobro drużyny musi zareagować na podważanie jego autorytetu, jednak ewentualna sprzeczka z takim rodzicem może jeszcze gorzej podziałać na dzieci.

RODZICE NADOPIEKUŃCZY

Część rodziców nie stawiają przed pociechami żadnych wyzwań, gdyż nie doceniając ich umiejętności, przesadnie dbają o ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz usuwają z ich drogi wszelkie przeszkody.

Rodzice nadopiekuńczy wychowują swoje dzieci zgodnie ze stylem niekonsekwentnym i reprezentują postawę nadmiernie chroniącą. Rodzice tacy nie ufają w kompetencje trenera, wciąż niepokoją się o swoje dziecko, wszędzie doszukując się niebezpieczeństw czyhających na ich „biednego” malucha. Uczestniczą w każdym treningu, jeśli z błahego powodu nie postanowią nie puścić dziecka na ćwiczenia. O uczestnictwie w obozach treningowych z reguły w ogóle nie ma mowy, gdy jednak maluchowi uda się wyjechać, rodzic i tak zabierze go wcześniej do domu. Zazwyczaj dochodzi w końcu, do rezygnacji dziecka z uprawiania sportu, gdyż brak swobody nie pozwala mu poświęcić się treningom i zdobywać nowych umiejętności.

PODSUMOWANIE

        Każde dziecko jest niezwykle podatne na wpływy. Jednostką najsilniej je socjalizującą jest najbliższa rodzina. Wśród najbliższej rodziny szczególną rolę odgrywają rodzice, z którymi dziecko się utożsamia, którzy stają się dla niego wzorem do naśladowania i których sposób odnoszenia się do pociechy i nawiązywania z nią kontaktu oddziałuje na rozwój oraz osobowość dziecka (Jarvis 2003).
W wyróżnionych grupach kłopotliwych rodziców, wpływających bardziej lub mniej świadomie na to, ile przyjemności czerpie dziecko ze sportu, znaleźć można również zachowania typowe dla któregoś stylu wychowawczego czy postawy rodzicielskiej. Na przykład rodzice nieinteresujący się działalnością sportową dzieci reprezentują liberalny styl wychowawczy oraz postawę unikającą; rodzice krytyczni wobec każdego zachowania malucha wychowują go zgodnie ze stylem autorytarnym i wykazują po-stawę nadmiernie wymagającą. Pozostałe grupy kłopotliwych rodziców, a więc „krzykacze”, „trenerzy liniowi” oraz nadopiekuńczy, zajmują postawę nadmiernie chroniącą oraz autokratyczny styl wychowania (w przypadku rodziców nadopiekuńczych jest to styl niekonsekwentny), jednak przynależność do tych kategorii objawia się w inny sposób. Także skutki każdego z pięciu rodzajów zaburzeń komunikacji w rodzinie są odmienne. Należy, więc pamiętać, że problemy z rodzicami małych sportowców nie ograniczają się do sytuacji związanych z tym konkretnym zainteresowaniem malucha -jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej zaburzonej komunikacji w rodzinie. Skoro zaś różne zachowania rodziców w jednoznaczny sposób wskazują na styl wychowawczy i postawę rodzicielską uznawane przez psychologów za nieprawidłowe, można przewidzieć ich niekorzystny wpływ na rozwój (również sportowy) dziecka.

autorzy: Katarzyna Prasek oraz Dariusz Parzelski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA ZAWODNIKA SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ PCIMIANKI PCIM

§ 1

Rodzic ubiegający się o przystąpienie dziecka do Szkółki zobowiązany jest do wypełnienia oraz przesłania deklaracji w formie elektronicznej.Deklarację następnie należy  wydrukować, podpisać i przekazać trenerowi prowadzącemu daną grupę.  Zajęcia w każdej grupie prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska.

§ 2

Rodzic/opiekun zobowiązuje się do terminowego opłacania składek przez 11 miesięcy do l0-go dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi miesiąc lipiec, w którym to zajęcia prowadzone są jedynie dla chętnych zawodników.  Składka członkowska jest wkładem w rozwój Szkółki a nie zapłatą za zajęcia. Opłata w całości przeznaczana jest na cele statutowe klubu. Składka miesięczna jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt i dni wolnych.

§ 3

Szkółka nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku choroby lub kontuzji zawodnika, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem prowadzącym daną grupę.

§ 4

Rodzic nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zakupem klubowego sprzętu sportowego (dres/strój) Dodatkowa opłata dotyczy jedynie zakupu getrów piłkarskich, które zawodnicy otrzymują na własność.

§ 5

W przypadku zagubienia stroju lub dresu klubowego Rodzic zobowiązuje się do zakupu nowego sprzętu sportowego na własny koszt.

§ 6

Rodzic zobowiązuje się do dodatkowej opłaty związanej z ubezpieczeniem sportowym zawodnika. W przypadku odmowy ubezpieczenia dziecka, rodzic zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia rezygnacji z ubezpieczenia.

§ 7

Rodzic/opiekun zobowiązuje się dostarczyć swoje dziecko na zajęcia 15 minut przed treningiem. W razie nieobecności dziecka rodzic/opiekun zobowiązuje się powiadomić trenera prowadzącego daną grupę.

§8

 Rodzic/opiekun dbania o bezpieczeństwo dziecka przed treningiem oraz po jego zakończeniu. Za ewentualne szkody wyrządzone przez swoje dziecko w wyniku jego nieodpowiedniego zachowania odpowiada rodzic/opiekun.

§9
Rodzic/ opiekun zobowiązuje się do wspierania swojego dziecka, unikania krytyki za niepowodzenia sportowe, współpracy z trenerami i przedstawicielami Szkółki w sprawach wychowawczych.

§10

W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzic/opiekun zobowiązuje się nie kontaktować się z dzieckiem, ponieważ wpływa to na jego dekoncentrację.

§11

Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice  powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

§12

W czasie meczu rodzice/opiekunowie winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

§ 13

Rodzic/opiekun  zobowiązuje się do dostarczenia karty zdrowia zawodnika lub innego zaświadczenia wydanego przez lekarza sportowego zezwalającego na uprawianie sportu w dyscyplinie piłka nożna.

§14

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego daną grupę lub koordynatora Szkółki.

§15

Rodzice/opiekunowie zawodników Szkółki Piłkarskiej Pcimianki mają prawo zwrócić się do trenera prowadzącego grupę w każdej sprawie dotyczącej szkolenia. Nie mają jednak prawa ingerować w program szkoleniowy oraz  liczbę godzin treningowych.

§ 16

W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Szkółkę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

§17

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia ze „Szkółki Piłkarskiej Pcimianki”

§18

Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.

§19

Szkółka Piłkarska Pcimianki zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

images-4

SPORTOWE  BADANIA  LEKARSKIE

Szanowni Państwo już sam udział dziecka w zajęciach treningowych zobowiązuje rodzica do zbadania dziecka. Obowiązkiem drużyny uczestniczącej w rozgrywkach ligowych jest przedstawienie sędziemu przed meczem aktualnych badań lekarskich każdego zawodnika. Zatem, aby móc uczestniczyć w zajęciach Szkółki Piłkarskiej Pcimianki niezbędne jest wykonanie sportowych badań lekarskich. Niestety na refundacje sportowych bada lekarskich przez NFZ nie ma co liczyć. Nie wiele placówek wykonuje takowe badania, a jeśli już to kolejki są „kosmiczne”. Przedstawiamy Państwu niezbędne informacje w celu wykonania sportowych badań lekarskich:

indeks

1. Dzieci do 7 roku życia

Do lekarza sportowego przychodzimy z wynikami następujących badań:

Morfologia, OB, mocz ogólny, poziom glukozy – koszt ok 20 złważne 12 miesięcy. 

Na podstawie wyników tych badań oraz na podstawie badania ogólno – lekarskiego  wydawane jest przez lekarza sportowego zaświadczenie o możliwości uprawiana sportu w formie gier i zabaw ruchowych – koszt ok 50 złważne 6 miesięcy.

2. Dzieci powyżej 7 roku życia

Do lekarza sportowego przychodzimy z wynikami następujących badań:

 • Morfologia, OB, mocz ogólny, poziom glukozy – koszt ok 20 złważne 12 miesięcy.
 • EKG wysiłkowe, próba wysiłkowa – koszt ok 100 zł – W Kasinie Wielkiej – badanie nieodpłatneważne 12 miesięcy.
 • Konsultacja laryngologiczna – koszt ok 50 zł – ważne 24 miesiące. 
 • Konsultacja okulistyczna – koszt ok 50 zł ważne 24 miesiące. 

Lekarz orzekający wykonuje podczas każdej wizyty dodatkowo : badanie ogólno – lekarskie, pomiary antropometryczne, badanie ortopedyczne. Na podstawie powyższych badań wystawiane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej. Koszt ok 50 złważne 6 miesięcy.

lublin-klinika-pieknego-usmiechu-7

PRZYCHODNIE:

 • Poradnia laryngologiczna:

         Myślenice, Gabinet Laryngologiczny Danuta Witek, Telefon: 601 977 480 Gałczyńskiego 2a32-400 Myślenice

 • Poradnia okulistyczna:

         Myślenice, Gabinet Okulistyczny Kinga Jach, Telefon: 12 272 39 43, 609 560 280 http://kinga-jach.pl/

 • Lekarz Medycyny Sportowej:

         Kasina Wielka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Telefon: 18-331-40-23 Lekarz – Bogdan Baczyński

 • Lekarz Medycyny Sportowej:

         Myślenice, ul Okulskiego 8, Telefon: 12 272 34 43 Dariusz Chmiel

UBEZPIECZENIE  NNW  W  NASZEJ  SZKÓŁCE

Co roku dla naszych zawodników wybieramy ofertę ubezpieczenia możliwie najlepszą cenowo i zakresowo. Ubezpieczenie jest obowiązkowe, wypełniamy obowiązek nałożony przez ustawę o sporcie. Rodzice jednak mogą wybrać wysokość jednorazowej składki dla swoich pociech według uznania.  W obecnym sezonie 2016/2017 nasi piłkarze ubezpieczeni są w TUiR WARTA SA. Każdy rodzic wybiera jedną z trzech zaproponowanych opcji:

 • Suma Ubezpieczenia 15000zł , składka 66zł
 • Suma Ubezpieczenia 10000zł , składka 45zł
 • Suma Ubezpieczenia 5000zł , składka 25zł

indeks

Zawodnicy ubezpieczenie są w czasie treningów oraz podczas rozgrywek ligowych i turniejów. Ubezpieczeniem objęty jest również czas przybycia na zajęcia oraz powrót po treningu. Każdy rodzic powinien zapoznać się z warunkami ogólnymi tego ubezpieczenia – lin poniżej:

http://www.warta.pl/ubezpieczenia/podroz/warta-nnw

W przypadku urazu, szkodę prosimy zgłaszać bezpośrednio trenerom oraz do TUiR Warta poprzez infolinię :

https://www.warta.pl/zgloszenie-szkody

Do zgłoszenia szkody potrzebne są następujące dokumenty:

 • Numer polisy: (na kwotę 5 tyś zł – 908573228057, na kwotę 10 tyś zł – 908573228062, na kwotę 15 tyś zł – 908573228059)
 • Wypis ze szpitala po zakończeniu leczenia
 • Dokument tożsamości rodzica
 • Potwierdzenie tożsamości zawodnika oraz oświadczenie dotyczące urazu wydane przez klub